Zduńska Wola

szukaj w serwisie
zaloguj Przypomnij dane

Wiadomości / Zduńska Wola

Ustaw mniejszą czcionkę
Ustaw standardową czcionkę
Ustaw większą czcionkę
Kliknij, aby zobaczyć fotogalerię

Poszukiwani członkowie komisji ds. konkursów

Redakcja, 31.12.2015, 16:13

Do artykułu dołączona jest fotogaleria

Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogą zgłaszać kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2016.

← REKLAMA

Oferty przyjmowane są w kilku dziedzinach: upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego. Zgłoszenia (załącznik) do udziału w komisji można składać 13.01.2016 r. do godz. 12:30 osobiście w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Zduńskiej Woli przy ul. Złotnickiego 25 lub przesłać pocztą na adres Starostwa Powiatowego z dopiskiem: "Zgłoszenie do Komisji Konkursowej Opiniującej Oferty".
Członka Komisji Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego wyłoni spośród kandydatów na podstawie losowania. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny, a za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które napłynęły w ramach konkursu, zgodnie z kryteriami przyjętymi w otwartym konkursie ofert. Ostateczną decyzję o wyborze oferty i zawarciu umowy na realizację przedmiotowego zadania lub odmowie zawarcia takiej umowy podejmuje w drodze uchwały Zarząd Powiatu Zduńskowolskiego po zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia komisji.

Do komisji może przystąpić osoba, która:
• została wskazana przez organizację pozarządową/podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mających siedzibę na terenie powiatu zduńskowolskiego,
• jest obywatelem RP i nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe,
• ma nieposzlakowaną opinię,
• korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
• wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
• nie reprezentuje organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert,
• nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

Najnowsze ogłoszenia

Komentarze (0)

  • Dodaj komentarz jako pierwszy!
~ Użytkownik niezarejestrowany [zarejestruj się w 30 sekund]
Wszystkie komentarze umieszczone pod informacjami prasowymi w portalu ZdunskaWola24.pl nie są moderowane w czasie rzeczywistym, nie są więc weryfikowane przed ich automatyczną publikacją. Wpisy łamiące prawo należy zgłaszać bezpośrednio do Wydawcy portalu.
Dodając komentarz na niniejszej stronie internetowej, autor tego komentarza oświadcza, że rozumie i świadomie akceptuje bezwarunkowe prawo Wydawcy portalu ZdunskaWola24.pl do usunięcia lub modyfikacji wpisanego komentarza oraz brak gwarancji zapewnienia ciągłości publikacji wpisanego komentarza, jako korespondencji niezamówionej przez Wydawcę portalu ZdunskaWola24.pl. Autor tego komentarza oświadcza również, że rozumie i akceptuje Regulamin portalu ZdunskaWola24.pl.
dodaj komentarz

Jesteś świadkiem jakiegoś zdarzenia?

Coś ciekawego dzieje się w Twojej
miejscowości?

Masz zdjęcie, które będzie
wydarzeniem dnia?

Bulwersuje Cię zachowanie innych?

Pisz, przysyłaj zdjęcia!

redakcja@zdunskawola24.pl

Gwarantujemy pełną anonimowość!
W nauce istnieje tylko fizyka, reszta to zbieranie znaczków.
© 2011-2021 ZdunskaWola24.pl
zamknij
okanuluj